Profil firmy

Firma IZOMAL s.r.o. vznikla ako združenie podnikateľov v roku 1994. Za dlhé roky pôsobenia na trhu si vybudovala dobré meno a pozíciu spoľahlivého partnera. Spoľahliví zákazníci sú verným dôkazom na kvalitu vykonávanej činnosti a profesionálne vedenie subjektu. Kvalita, spoľahlivosť a seriózny prístup k práci sú nevyhnutné podmienky pre udržanie a rozširovanie partnerských vzťahov spoločnosti IZOMAL, pričom firma pružne reaguje na požiadavky svojich zákazníkov.

Hlavné aktivity firmy IZOMAL s.r.o.:

 • Izolácia striech
 • Zatepľovanie budov
 • Služby s plošinami a lávkami
 • Maliarske a natieračské práce

Prvoradou významnou aktivitou IZOMAL s.r.o. je - realizovanie nových a rekonštrukcie starých strešných plášťov na báze klasických živičných materiálov, ako aj s využitím najmodernejších technológií a materiálov renomovaných svetových výrobcov ako sú: PRELASTI, CARLISLE, BAUDER, BULLDOG, FIRESTONE, VEDAG a iné. Široká ponuka rôznych materiálov a technológií, je zárukou vyhovieť vysokým požiadavkám zákazníkov.

Ďalšou významnou aktivitou firmy je rekonštrukcie a zatepľovanie fasád objektov veľkosti od rodinných domov až po komplexy obytných domov, pričom nezáleží na zložitosti a náročnosti požadovanej technológie fasádnickej úpravy. Firma IZOMAL s.r.o. realizuje svoje dodávky a práce pre rôznych odberateľov a okrem štandardných materiálov z tuzemskej surovinovej základne pre spestrenie ponuky, ako aj pre náročnejších zákazníkov firma zaraďuje do svojej ponuky tiež materiály a technológie takých špičkových značiek ako sú: SAKRET, DRYVIT, TERRANOVA, JUBIZOL a iné.

Čoraz väčší dôraz sa kladie na vykonávanie služieb s vysokozdvižnými plošinami a lávkami. Spoločnosť vlastní jednu plošinu s dosahom 27 m, závesné lávky rôznej dĺžky a lešenie typu HAKI. Strojové vybavenie firmy spĺňa všetky kvalitatívne i kvantitatívne požiadavky stanovené zákazníkmi firmy. Vďaka spomínaným strojom je spoločnosť schopná vykonať svoje zákazky v pravom čase a v pravej kvalite. Spokojnosť zákazníka a dlhodobé partnerské vzťahy sú prvoradou prioritou firmy IZOMAL s.r.o..

Spoločnosť sa ďalej zaoberá aj s vykonávaním maliarskych a natieračských prác podľa požiadavky objednávateľa. Sú to práce na údržbe bytového fondu, nátery rôznych oceľových konštrukcií s náterovými hmotami z domácej produkcie, alebo osvedčenými materiálmi zahraničných výrobcov, podľa špecifikácie projektu, alebo potrieb investora.

IZOMAL s.r.o. vlastní certifikáty o zaškolení a odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov na rozhodujúce technológie, čím garantuje dodržanie kvality realizovaných prác vždy k plnej spokojnosti svojich zákazníkov.

Firma IZOMAL s.r.o. má jasne stanovené ciele pre komplexné riešenie potrieb zákazníkov. Realizované diela sú zárukou, že si dôveru svojich obchodných partnerov chce nielen získavať, ale aj udržať, aby boli vytvorené podmienky pre maximálnu spokojnosť a ďalšiu úspešnú spoluprácu všetkých partnerov firmy IZOMAL s.r.o..

Strechy

Hlavným profilom a prvoradou významnou aktivitou spoločnosti IZOMAL je - realizovanie nových a rekonštrukcie starých strešných plášťov na báze klasických živičných materiálov, ako aj s využitím najmodernejších technológií a materiálov renomovaných svetových výrobcov ako sú: PRELASTI, CARLISLE, BAUDER, BULLDOG, FIRESTONE, VEDAG a iné. Široká ponuka rôznych materiálov a technológií, je zárukou vyhovieť rastúcim požiadavkám zákazníkov.

Detaily

Zatepľovanie

Znepokojujú Vás vysoké účty za energiu? Kladiete si otázku, či skutočne spotrebujete až také množstvo energie?

Význam zatepľovania rastie predovšetkým s rastom cien energie, ale stále viac sa do popredia dostáva aj ekologický aspekt v dôsledku čoho, je skutočne najvyšší čas začať veľmi seriózne rozmýšľať nad možnými cestami úspory energie.

Straty tepla nie je možné úplne vylúčiť, avšak dajú sa výrazne eliminovať. Pri dodržaní všetkých zásad a kvalitatívnych noriem zateplenia je možné pri zateplení stavieb dosiahnuť zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie v priemere až 30%, čo značne prispieva aj k podstatnému zníženiu emisií škodlivých látok do ovzdušia.

Energia, ktorá sa dodáva do objektu na vykurovanie, postupne uniká do vonkajšieho prostredia, pričom teplo cez izolačnú zónu neuniká do vonkajšieho prostredia ako v prípade nezateplených obvodových plášťov. Úniky tepla obvodovými stenami predstavujú 25 - 35% celkových strát pri rodinných domoch a dokonca 30 - 40% pri bytových domoch. Zateplený dom poskytuje užívateľovi tepelnú pohodu v interiéri bez väèších teplotných výkyvov nielen v zime, ale aj v lete, pričom zateplením obvodového plášťa dostáva budova nový vzhľad a výzor.

Výhody zatepľovacieho systému:

 • Efektívna úspora energie na vykurovanie v priemere až 30%
 • Možnosť aplikácie na všetky druhy stavebných podkladov
 • Vynikajúci pomer ceny a kvality
 • Nový vzhľad zateplených budov
 • Výborná vnútorná klíma v interiéri v zime i v lete
 • Trvalé zníženie rizika vzniku trhlín na fasáde
 • Eliminovanie rizika možného výskytu zdraviu škodlivých húb a plesní na studených povrchoch stien
 • Certifikované výrobky a osvedčený systém zodpovedajúci požiadavkám slovenských i zahraničných technických noriem

V súčasnosti firma IZOMAL s.r.o. okrem realizácie zatepľovacích systémov ponúka zákazníkom aj ďalšie služby v tejto oblasti ako, obhliadka objektu, monitorovanie súčasného stavu, odborné poradenstvo, návrh optimálneho spôsobu zateplenia a určenie minimálnej hrúbky tepelnej izolácie. Pracovníci firmy sú školení na špecializovaných seminároch výrobcov a dovozcov špičkových materiálov a technológií, čím získavajú certifikát o spôsobilosti aplikovať materiály najvýznamnejších zahraničných firiem.

Hlavným profilom a prvoradou významnou aktivitou spoločnosti IZOMAL je - realizovanie nových a rekonštrukcie starých strešných plášťov na báze klasických živičných materiálov, ako aj s využitím najmodernejších technológií a materiálov renomovaných svetových výrobcov ako sú: PRELASTI, CARLISLE, BAUDER, BULLDOG, FIRESTONE, VEDAG a iné. Široká ponuka rôznych materiálov a technológií, je zárukou vyhovieť rastúcim požiadavkám zákazníkov.


Detaily

Plošiny a lávky

Pre úspešné zvládnutie svojich aktivít spoločnosť IZOMAL investovala prostriedky do nákupu strojov, zariadení a moderných technológií, čo firme umožňuje spĺňať aj náročnejšie požiadavky na realizovaných zákazkách.

V súčasnosti firma vlastní dve vysokozdvižné plošiny na automobilovom podvozku Tatra T 815 MP-27, čo umožňuje realizovať práce menšieho rozsahu bez nutnosti stavby lešenia. Okrem vlastných prác firma poskytuje služby vykonávané plošinami aj pre iné firmy a spoločnosti. Dve plošiny umožňujú poskytovanie služieb pre iné subjekty, aj vo väčšom rozsahu a v širšom časovom intervale.Pre projekty väčšieho charakteru slúžia elektrické závesné lávky vhodné hlavne na opravy fasád bytových domov a lešenia systému HAKI. Lávky a lešenia vo vlastníctve firmy IZOMAL s.r.o. spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy a zodpovedajú všetkým normám, pričom ich počet je postačujúci na zvládnutie objednávok aj vo väčšom rozsahu.
Z celkového pohľadu je firma IZOMAL s.r.o. technologicky sebestačnou firmou, čo značne prispieva k jej úpechu a posilňuje aj pozíciu a konkurencieschopnosť firmy na trhu. Z hľadiska technologického má firma výborné predpoklady na úspechy do budúcna a vyhovieť rastúcim kvalitatívnym a kvantitatívnym požiadavkám objednávateľov. Spokojnosť partnerov s poskytovanými službami firmy IZOMAL s.r.o. je jednoznačným dôkazom spoľahlivej a kvalitnej vykonávanej činnosti.

Detaily

Referencie

Za 19 ročné pôsobenie na trhu firma IZOMAL s.r.o. realizovala veľké množstvo tradičných, ale i technicky náročných, atypických stavieb. V nasledujúcom prehľade sú uvedení niektorí zákazníci, so zložitým technickým riešením konštrukcií. Nevyhnutným predpokladom budúcich úspechov firmy IZOMAL s.r.o. sú referencie o doposiaľ realizovaných prácach a dodávkach v rámci Slovenskej republiky a ich prezentácia.

Obytné domy, multifunkčné stavby

Rodinné domy

Strechy

Kontakt

Izomal s.r.o.

ul. Janka Kráľa 122

949 01 Nitra

tel.:

 • 0905 603-102
 • 0905 316-275

e-mail: